حقوق پزشکی

اعمال پزشکی از دیدگاه قانون - مصونیت قانونی در اعمال پزشکی

بغیر از آنچه از مسئولیت پزشک که در پیش بیان شده می توان بر علیه پزشک به سبب افشای راز و افترا دعوای حقوقی مطرح نمود ولی نسبت به قسمتی از آنها پزشک مصونیت دارد. ای دعاوی و مصونیتها شامل دو بخش می باشند: مصونیت… .

ادامه مطلب

مسولیت مدنی و اخلاقی پزشکان

مسوولیت پزشکی، پاسخگو بدون پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسوولیت پزشکی مبتنی بر"نظریه قهری" باشد بسته به اینکه تعهد پزشک تعهد به "نتیجه" یا به "وسیله"باشد، موضوع متفاوت خواهد…

ادامه مطلب

خودکشی بیمار رو به موت با همکاری پزشک بموجب قانون مجازات اسلامی جدید

چکیده: خودكشي نوعي قتل نفس همراه با وحدت قاتل و مقتول است. انتحار از ديدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل كتاب، سنت و اجماع است و براي مرتكب، كيفر اخروي وعده داده شده است. در حقوق جزاي ‌ايران، خودكشي و شروع به آن….

ادامه مطلب